Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych


L.p. Proponowane tematy Kierownik pracy
1 Aplikacja odwzorowująca działanie i funkcje stadiometru peryskopu okrętu podwodnego kmdr por. dr inż. Cichocki Adam
2 Aplikacja do wyznaczenia krzywej rozchodzenia się fali uderzeniowej rożnego rodzaju materiału wybuchowego kmdr por. dr inż. Cywiński Artur
3 Bezprzewodowy system strumieniowej transmisji danych obrazowych kmdr por. dr inż. Milewski Stanisław
4 Obrazowa baza danych kmdr por. dr inż. Milewski Stanisław
5 System wizyjny do wykrywania i śledzenia obiektów nawodnych. kmdr por. mgr inż. Bodnar Tadeusz
6 Zastosowanie algorytmów równoległego przetwarzania obrazów w systemie wizyjnym w oparciu o architekturę CUDA oraz układy FPGA. kmdr por. mgr inż. Bodnar Tadeusz
7 Aplikacja sieciowa wspomagająca proces dyplomowania studentów dr Glaner Andrzej
8 Edytor graficzny i symulator schematów blokowych algorytmów dr Glaner Andrzej
9 Wizualizacja dowolnie obszernych drzew decyzyjnych dr Glaner Andrzej
10 Wizualizacja działania wybranych grup algorytmów dr Glaner Andrzej
11 Klasyfikacja wybranych typów obrazów graficznych metodami uczenia głębokiego (,,deep learning'') dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
12 Opracowanie w środowisku Scilab programu demonstrującego uczenie sieci neuronowej metodą roju dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
13 Uczenie działań zespołowych agentów przeszukujących zadany obszar dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
14 Uczenie maszynowe powstawania działań zespołowych agentów w problemie zaganiania dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
15 Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego. dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
16 Zastosowanie metody roju do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego. dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
17 Zastosowanie metody roju do optymalizacji wybranego zadania sterowania wieloetapowego. dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Jędruch Wojciech
18 Analiza możliwości wykorzystania programu Pandora FMS przez administratora sieci lokalnej mgr inż. Kruczko Mieczysław
19 Aplikacja do edycji i zobrazowania projektu oraz sterowania dla hobbystycznej obrabiarki CNC dr inż. Ogrodniczak Janusz
20 Disasembler dla procesora Atmel ATmega328 (Arduino Uno) dr inż. Ogrodniczak Janusz
21 Dwuetapowa autentykacja w systemach informatycznych dr inż. Ogrodniczak Janusz
22 Organizacja sieci czujników mobilnych dr inż. Ogrodniczak Janusz
23 Symulator procesora / systemu procesorowego / mikrokontrolera dr inż. Ogrodniczak Janusz
24 Symulator zestawu Arduino Uno (moduł główny oraz moduły rozszerzeń) dr inż. Ogrodniczak Janusz
25 Detekcja anormalnych trajektorii obiektów morskich kmdr dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Praczyk Tomasz
26 Wykrywanie anomali na morzu - podejście punktowe kmdr dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Praczyk Tomasz
27 Dynamiczna strona internetowa prezentująca wszystkie adresy BTC i ETH wraz z aktualnym saldem kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
28 Konfigurowalny skrypt do automatycznego umieszczania zdjęć na kilku portalach społecznościowych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
29 Projekt i implementacja aplikacji mobilnej serwisu numizmatycznego na wybrany mobilny system operacyjny kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
30 Projekt i implementacja bota indeksującego (web crawler) na potrzeby systemu deanonimizacji użytkowników kryptowalut kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
31 Projekt i implementacja ekranu blokady opartego na webserwisach na wybrany mobilny system operacyjny kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
32 Projekt i implementacja responsywnej gry na spostrzegawczość kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
33 Projekt i implementacja serwisu do steganografii kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
34 Projekt i implementacja serwisu phishingowego kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
35 Projekt i implementacja skryptu webowego do wydobywania wybranej kryptowaluty kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
36 Projekt i implementacja systemu do ekstrakcji danych nietransakcyjnych z łańcucha bloków sieci Bitcoin kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
37 Projekt i implementacja systemu uwierzytelniania opartego na dynamice naciskanych klawiszy kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
38 System do generowania spersonalizowanych adresów dla wybranych kryptowalut przy wykorzystaniu platformy sprzętowej Hashkiller kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
39 System identyfikujący podmioty do których należą adresy kryptowalut na podstawie ogólnodostępnych źródeł danych kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
40 System wspomagający predykcję cen monet kolekcjonerskich kmdr por. dr inż. Rodwald Przemysław
41 Projekt i implementacja systemu do pomiaru jakości kształcenia dr inż. Trojczak Patrycja
42 Projekt i i wykonanie systemu wizyjnej nawigacji robota kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
43 Projekt i implementacja aplikacji do pomiaru napięć z wykorzystaniem układów analogowo-cyfrowych z interfejsem ethernetowych kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
44 Projekt i implementacja oprogramowania do komputerowej analizy gestów na potrzeby komunikacji człowiek-komputer kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
45 Projekt i implementacja oprogramowania do śledzenia ruchu obiektu z wykorzystaniem kamery stacjonarnej kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
46 Projekt i implementacja oprogramowania do tworzenia modeli 3D obiektów na podstawie analizy światłocienia kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
47 Projekt i implementacja oprogramowania wykrywającego charakterystyczne punkty na obrazach wizyjnych kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
48 Projekt i implementacja oprogramowania wykrywającego rozgałęzienia i zakończenia na obrazach kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
49 Projekt i wykonanie cyfrowego przenośnego rejestrator sygnałów analogowych kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
50 Projekt i wykonanie interfejsu komputerowego wykorzystującego napięcie mięśniowe człowieka kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
51 Projekt i wykonanie miernika obciążenia półki regału magazynowego kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
52 Projekt i wykonanie sekwencyjnej kamery akustycznej kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
53 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do pomiarów współrzędnościowych kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
54 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego dwuwymiarowego układu balansującego kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
55 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego jednowirnikowego układu sterowania kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
56 System detekcji punktów charakterystycznych na twarzy człowieka kmdr dr hab. inż., prof. AMW Żak Andrzej
57 Łączność cyfrowa dla obszaru A1 kmdr ppor. mgr inż. Zalewski Jacek
58 Analiza wykorzystania przez użytkowników możliwości pakietu MS OFFICE dr inż. Niemczyk Tadeusz
59 Projekt i implementacja komputerowego stanowiska laboratoryjnego do analizowania pracy przełącznika sieciowego dr inż. Niemczyk Tadeusz
60 Projekt i implementacja komputerowego stanowiska laboratoryjnego do obrazowania pracy routera dr inż. Niemczyk Tadeusz
61 Projekt i implementacja programu wspierającego pracę Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej w czasie egzaminu dyplomowego dr inż. Niemczyk Tadeusz
62 Projekt i implementacja stanowiska laboratoryjnego do tworzenia graficznej postaci algorytmów i śledzenia ich realizacji dr inż. Niemczyk Tadeusz
63 Applicability and sustainability of renewable energy sources on an example of wind farms in Poland dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Romanuke Vadim
64 Game-theoretic approach to producing surviving metastrategies in genetic methods dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Romanuke Vadim
65 Interpolation of multidimensional arrays for problems of statistical optimization dr hab. inż., prof. nadzw. AMW Romanuke Vadim
66 Narzędzie automatycznej weryfikacji poprawności kodu źródłowego mgr inż. Bykowski Przemysław
67 Porównanie możliwości i implementacji usług dla systemów mikropłatności mgr inż. Bykowski Przemysław
68 Projekt i implementacja aplikacji diagnozującej responsywność usług internetowych mgr inż. Bykowski Przemysław
69 Projekt systemu do sprawdzania jakości kodu źródłowego przy wykorzystaniu ciągłej integracji mgr inż. Bykowski Przemysław
70 Wybrany projekt zaimplementowany z wykorzystaniem serverless w ramach platformy Azure mgr inż. Bykowski Przemysław