Misja Instytutu

Instytut jest komórką wewnętrzną Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego składającą się z czterech pracowni naukowo-dydaktycznych oraz z laboratorium naukowo-dydaktycznego.

W Instytucie realizuje się kształcenie w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania na kierunku Informatyka w specjalności Administracja Sieciami Komputerowymi, a także Nawigacja w specjalnościach Eksploatacja Okrętowych Systemów Pokładowych oraz Informatyczne Wspomaganie Nawigacji. Ponadto realizowane są przedmioty z zakresu uzbrojenia i informatyki przez nauczycieli akademickich Instytutu na pozostałych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych. Pracownicy Instytutu czynnie uczestniczą w konferencjach naukowych organizowanych w kraju i za granicą. Prezentują w nich dorobek naukowy z zakresu tematyki uprawianej w Instytucie.


W dziedzinie broni rakietowej i artylerii

konstrukcji i eksploatacji morskiego, wojskowego sprzętu technicznego, w tym broni morskich

konstrukcji i eksploatacji morskiej broni rakietowej i artylerii

realizacja prac i ekspertyz z zakresu podczerwieni dla potrzeb MW RP i SG RP

opracowywanie norm obronnych i ekspertyz na potrzeby MW RP

W dziedzinie broni podwodnych

konstrukcji i eksploatacji uzbrojenia torpedowego, bombowego, minowego oraz zintegrowanych systemów broni podwodnej

wykorzystanie systemów laserowych w poszukiwaniu i określaniu położenia obiektów podwodnych

opracowywanie norm obronnych i ekspertyz na potrzeby MW RP

W dziedzinie informatyki

metody sztucznej inteligencji

zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych

rozwój Wydziałowej Sieci Komputerowej

optymalizacja niezawodności rozproszonych systemów informatycznych

W dziedzinie radiokomunikacji morskiej

transmisja obrazów rentgenowskich w kanałach łączności radiowej

automatyzacja procesów łączności

łączność z obiektami zanurzonymi w wodzie morskiej

transmisja danych między obiektami zanurzonymi w wodzie morskiej, z wykorzystaniem fali akustycznej

W dziedzinie systemów radarowych

trenażery radarowe

środki dowodzenia

identyfikacja obiektów


Instytut realizuje kursy

dla oficerów Marynarki Wojennej i PMH stosownie do wymagań STCW-95 w zakresie GMDSS (ang. Global Maritime Distress and Safety System) dla następujących rodzajów świadectw:

 • ogólne operatora - GOC
 • ograniczone operatora – ROC
 • operatora łączności dalekiego zasięgu – LRC
 • operatora łączności bliskiego zasięgu – SRC

Ponadto realizowane są kursy dla oficerów Marynarki Wojennej, pracowników wojska i osób cywilnych w zakresie oprogramowania i zagadnień dotyczących zastosowań informatyki:

 • języki programowania
 • bazy danych
 • inżynieria oprogramowania
 • projektowanie witryn internetowych
 • sieci komputerowe

dla oficerów Marynarki Wojennej, pracowników wojska i osób cywilnych w zakresie broni morskich:

 • teorii i praktyki wykonywania zadań bojowych (rakietowych i artyleryjskich)
 • budowy okrętowych systemów broni rakietowych i artyleryjskich
 • bojowego użycia (eksploatacji) okrętowych systemów broni rakietowo-artyleryjskiej
 • metodyki szkolenia bojowego w specjalności rakietowo-artyleryjskiej, rakietowej i artyleryjskiej
 • materiałów wybuchowych i paliw rakietowych
 • zintegrowanych systemów broni podwodnej
 • uzbrojenia torpedowego, bombowego i minowego
 • uzbrojenia zwalczania min
 • budowy i działania stacji hydrolokacyjnych
 • bojowego użycia uzbrojenia broni podwodnej
 • prowadzenie ćwiczeń i treningów w zakresie wykonywania zadań broni podwodnej, tj. ZOP i ZON przez OP, ON i śmigłowce ZOP, a także stawiania i zwalczania min
 • wykształcenie umiejętności i nawyków w realizacji procedur dowodzenia i taktycznego użycia uzbrojenia na poziomie pojedynczego okrętu i grupy taktycznej okrętów
 • dostarczenie taktycznego obrazu symulowanego pola walki (takich informacji, które odebrane przez szkolonych, poddane selekcji, analizie właściwie zinterpretowane, spowodują podjęcie i realizację właściwych decyzji taktycznych)